OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti VideoKing s.r.o.

se sídlem: Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 08746109

DIČ: CZ08746109

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze oddíl C , vložka 324465

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.videoking.cz

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel, právnická osoba podnikající pod obchodní firmou VideoKing s.r.o., IČ 08746109, DIČ CZ08746109, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 324465 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).
 2. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.
 3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Uvede-li kupující v objednávce IČ, prohlašuje tím, že je podnikatel nebo státní organizace a nikoliv spotřebitel.

 1. Zbožím je produkt, nabízený prodávajícím neadresnému počtu třetích osob k prodeji a vlastnímu užití, či za účelem následného obchodního záměru s tím, že prodávající nabízí zboží na základě samostatných smluv s dodavateli.
 2. Kupující podáním závazné objednávky výslovně prohlašuje a činí nesporným, že se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem prodávajícího, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V pochybnostech se má za to, že provedením objednávky s těmito VOP výslovně souhlasí.
 3. Internetový obchod (dále jen „e-shop“)je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://videoking.store (dále jen „webová stránka“).

 

Uživatelský účet

 1. Kupující má možnost provést registraci na webové stránce, na základě které může přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“). Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží s tím, že registrace uživatele není podmínkou pro provádění objednávek zboží.
 2. Kupující může zvolit objednání zboží též bez registrace přímo z webové stránky obchodu. V případě, že stanoví VOP jako podmínku pro určité plnění ze strany prodávajícího, předchozí registraci uživatele (např. věrnostní program, newsletter a jiné), nepoužije se toto na neregistrovaného uživatele.
 3. Kupující je povinen uvádět při registraci správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. V pochybnostech se má za to, že údaje poskytnuté kupujícím byly pravdivé a úplné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z kterékoli Kupní smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn učinit technická i jiná opatření, v jejichž důsledku nebude kupujícímu umožněno přihlásit se do uživatelského účtu a provádět budoucí objednávky zboží.
 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být vždy dostupný, a to zejména v případech nutné údržby, či úpravy ze strany Prodávajícího, nebo poskytovatele těchto služeb. Dále může být Uživatelský účet nedostupný z důvodů zásahu tzv. vyšší moci, za což Prodávající nenese odpovědnost.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Návrh dodat zboží za ceny stanovené na webové stránce je nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 NOZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tato nabídka nepřipouští přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Vlastnosti a složení zboží jsou uvedeny na webové stránce.
 2. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,  Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny jednostranně měnit. V případě uvedení chybné ceny v e-shopu a provedení objednávky zboží za nesprávnou cenu si prodávající výslovně vyhrazuje právo objednávku zrušit. V takovém případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího prostřednictvím elektronické adresy, kterou kupující použil při registraci uživatelského účtu či při provedení jednotlivé dílčí objednávky zboží a informovat kupujícího, či toho času objednatele a cenu zboží neprodleně opravit.
 4. Prodávající dále prohlašuje, že všechny informace o zboží jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.
 5. Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto obchodním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a za předpokladu provedení registrace prohlašuje, že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé. Kupující dále výslovně prohlašuje, že provedením objednávky vybraného zboží výslovně souhlasí obchodními podmínkami prodávajícího ve znění, kdy objednávku učinil.
 6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce obchodu),
 2. fakturačních údajích,
 3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že objednávka zboží přesahuje částku 20.000,- Kč, vyhrazuje si prodávající právo na dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky.  Obdobně se užije o zaplacení zálohy nebo uhrazení kupní ceny předem před odesláním zboží kupujícímu. Prodávající prohlašuje, že do té doby neběží lhůty pro plnění povinností dodat zboží kupujícímu.
 2. V případě, že kupující dodatečné neprovede potvrzení objednávky dle předchozího odstavce či  nesloží požadovanou zálohu a/nebo kupní cenu, v případech, kdy to prodávající uzná za vhodné, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupením na elektronickou adresu kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím v uživatelském účtu či při provedení jednotlivé dílčí objednávky.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Pro případ, že zboží vybrané kupujícím není v době zpracování objednávky skladem, zjistí prodávající jeho dostupnost a termín dodání u obchodních partnerů a zavazuje se neprodleně, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů o dostupnosti informovat kupujícího. Zboží, které není skladem nebo je na objednávku, může být zlevněno či zdraženo s ohledem na změny měnového kurzu.
 6. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu jeho objednávky v co nejkratším termínu (obvykle do 3 pracovních dnů) s tím, že se prodávající zavazuje neprodleně sdělit kupujícímu rozhodné skutečnosti, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit plnění objednávky na zadanou kontaktní adresu, kterou kupující uvedl ve svém uživatelském účtu či při provedení jednotlivé dílčí objednávky.
 7. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží od prodávajícího či poskytovatele poštovních či obdobných služeb.
 9. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Pro účely úhrady kupní ceny zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  uzavřené mezi kupující a prodávající, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti při převzetí zboží
 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2801752754/2010 (CZK účet), č. 2001752756/8330 (EUR účet) vedený u společnosti Fio banka a.s.,
 3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 4. platba dobírkou faktura je nabízena  stálým zákazníkům;
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře. Úhrady kupní ceny na uvedené bankovní účty prodávajícího se považuje za uhrazenou okamžikem připsání kupní ceny na uvedené bankovní účty.
 2. Kupující je dále povinen, není-li sjednáno jinak, uhradit prodávajícímu, společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši s tím, že výše těchto nákladů je kupující předem známá prostřednictvím webové stránky při realizaci objednávky zboží. Prodávající prohlašuje, že náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou započteny do celkové kupní ceny.
 3. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu, jakožto potvrzení o souhrnu dílčích částek kupní ceny či celé kupní ceny. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu spolu s objednaným zbožím.
 4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V opačném případě se má za to, že způsob dopravy určuje prodávající.
 5. S ohledem na možné varianty poskytuje prodávající cenu a způsob doručení, a to:
 1. po domluvě je možný osobní odběr v Praze, zdarma,
 2. doprava na území ČR  při platbě převodem, poplatek 179,- Kč
 3. doprava na území ČR  při platbě na dobírku, poplatek 179,- Kč
 4. doprava na území Slovenska  při platbě na dobírku, poplatek 249,- Kč
 5. u objednávek nad 10.000,- Kč je doprava zdarma
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě určení. Za předpokladu, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to neprodleně po vystavení dodatečného daňového doklady – faktury na úhradu nákladů spojených s opakovaným či jiným způsobem doručování, než bylo smluveno.
 2. V případě, že kupující nepřevezme zboží a toto bude vráceno zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu neprodleně vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 7 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou a kupující bude v tomto případě požadovat náhradu souvisejících nákladů po kupujícím.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelně poškozeného obalu kupující převezme zboží s výhradou (při podpisu o převzetí kupující napíše, že přebírá s „výhradou“ nebo nemusí zásilku od přepravce převzít.). V opačném případě kupující  svým podpisem dodacího listu výslovně potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a zboží přebírá řádně zabalené a bez známek viditelného poškození.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v písemné formě ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, a to
 1. info@videoking.cz, či
 2. VideoKing s.r.o., Tibetská 806/2, 16000 Praha 6
 1. Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení, zveřejněný na webové stránce, není povinen tento formulář použít a prodávající nemá právo namítat neplatnost odstoupení pro případ, že kupující tento vzorový formulář pro odstoupení nevyužil. To neplatí v případě, že z podaného písemného sdělení kupujícího není zřejmé, čeho se kupující svým sdělení domáhá a jaké jednání tímto činí. V pochybnostech se použije výklad pro spotřebitele přívětivější.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
 3. V případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání kupujícího, nemá tento právo odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. V případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu, nebo výrobu úplně odmítnout.
 4. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující od prodávajícího převzal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 6. Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná. Prodávající se zavazuje informovat písemně kupujícího o důvodech započtení pohledávek, zejména o škodě a jejím rozsahu na zboží, to vše ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, ve které má prodávající povinnost vrátit kupujícímu finanční prostředky, resp. kupní cenu za zboží.
 7. Pro případ, že prodávající poskytuje kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

 

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
 2. Práva z vadného plnění (dále též „reklamaci“)  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží, případně i v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době do 24 měsíců od převzetí.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Obdobně se užije i v případě, kdy kupující převezme od prodávajícího, poskytovatele poštovních či obdobních služeb zboží v nepoškozeném obalu.
 2. V případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícím, vyhrazuje si prodávající právo prohlédnout zakoupené zboží neprodleně po jeho doručení kupujícím a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 3. Kupující uplatní případné vady způsobem a ve lhůtách uvedených v reklamačním řádu. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.
 4. Kupující má povinnost při převzetí zboží od prodávajícího či poskytovatele poštovních či obdobných služeb prohlédnout, zda nedošlo při přepravě zboží k poškození. V případě, že je kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je kupující bez zbytečného odkladu povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat.
 5. V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:
 1. nahlásit popis a
 2. zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co Kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupujícího o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího,
 3. do zásilky přiložit čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a kontakt na kupujícího
 4. přiložit daňový doklad od reklamovaného zboží
 1. Práva z vadného plněné se neuplatní v případě, že vady vznikly běžným používáním (opotřebením), dále nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Stejně tak se nevztahují na vady vzniklé  neodbornou montáži.

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost VideoKing s.r.o. je správcem osobních údajů kupujících v souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „obecné nařízení“).
 2. Společnost VideoKing s.r.o. dbá a garantuje dodržování standardů stanovených obecným nařízením a zaručuje bezpečnost zpracování osobních údajů.
 3. Práva a povinnosti subjektů zpracování jsou podrobně popsána v samostatném dokumentu, který můžete najít webových stránkách. (www.videoking.cz)

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 2. Veškeré fotografie, loga, 3D fotografie a texty zboží v tomto e-shopu (www.videoking.cz) jsou chráněny § 46 – 57 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu https://videoking.store, stejně jako ve svých provozovnách nejméně čtrnáct dnů před účinností nových obchodních podmínek.
 4. Ceny uvedené v internetovém obchodě www.videoking.cz jsou platné k okamžiku objednání.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.
 6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu:
 1. sídlo prodávajícího: VideoKing s.r.o., Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
 2. elektronické pošty prodávajícího: info@videoking.cz

 

V Praze dne 1. 1. 2020

VideoKing s. r.o.